2004/11/30

[SQL]如何找到SQL 2000 Transact-SQL Reference?

Transact-SQL 的語法怎麼使用呢?
到MSDN網站找找吧。
進入MSDN的網站,在以下路徑就可以找到Transact-SQL Refence了。

MSDN Home > MSDN Library > Servers and Enterprise Development > SQL Server > SQL Server 2000 > Transact-SQL Reference

沒有留言:

軟體工程的重要的指標